Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in H:\root\home\miranda1-001\www\kpf2\main\libraries\cms\application\cms.php on line 471

 

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA 502
 
AKTA KOPERASI 1993
 
Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengawalan dan pengawalseliaan koperasi; untuk menggalakkan perkembangan koperasi mengikut nilai-nilai kejujuran, kebolehpercayaan dan ketelusan koperasi bagi menyumbang ke arah mencapai objektif sosioekonomi negara dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
[22 Januari 1994, P.U. (B) 37/1994]
 
MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti yang berikut:

 

Bahagian 1 : Permulaan

 

Bahagian 2 : Pendaftaran

 

 

Bahagian 3 : Kewajipan dan keistimewaan koperasi berdaftar

 

 

Bahagian 4 : Hak-hak dan liabiliti anggota

 

 

Bahagian 5 : Organisasi dan pengurusan koperasi berdaftar

 

 

Bahagian 6 : Harta dan wang koperasi berdaftar

 

 

Bahagian 7 : Akaun dan audit

 

 

Bahagian 8 : Pemeriksaan, siasatan, pembubaran dan pertikaian

 

  

Bahagian 9 : Pelbagai

 

  

Bahagian 10 : Pemansuhan, kecualian dan peralihan